Java’da Arraylist Nedir?

ArrayList aslında Koleksiyon türleri olarakta anılır.Eğer java da vektör konusuna hakimseniz bunu çok daha kolay anlayabilirsiniz.Arraylist tuttuğu veri yapıları gereği daha fazla ögeyi barındırmak için kullanılır.Tutulan veriye göre Arraylist yapısı dinamik olarak büyüyebilir.

Arraylist Nereden Çıtkı?

Neden Arraylist kullanalım ? Arraylist bir tercihtir.Örneğin program yapısı gereği ne kadar veri girileceği belli değil ve değişkenlik gösteriyorsa bu durum Arraylist kullanmak doğrudur.Ama arraylist temel olarak nesneleri tutmak için kullanılır.Temelde Arraylist verilerin nasıl saklanacağı konusunda bir bilgi gerektirmez ve ona göre verileri organize eder.Arraylist kullanmak için java.util.Arraylist import etmek gerekir.Arraylistin mantığı temelde ilkel veri tiplerini saklama için değildir zaten onun için Array yapısını kullanıyoruz.

Tanımlama ve Syntax

 • Aşağıda bir arraylist tanımladım ve veri tipi olarak String seçtim.
 • Arraylist için itemlere erişmek için myitems oluşturdum .

Veri Ekleme (ADD)

 • Veri eklemek için and komutunu kullanmamız yeterli.
 • Add komutu içersinde eğer index belirtirsek ki burada 0,Soda diyerek 0.index değerine soda değerini yerleştirdim.

Arraylist Elemanlarına Erişmek

 • For döngüsü ile myitems nesnesi üzerinden size parametresi ile Arraylist boyuta eriştim ve o sayıda döngüm çalıştı.
 • Ardından myitems.get ile i nin değeri ne ise onu get parametresinin içine gönderdim ve bana i mesela 1 ise onun değerine ulaşır.

Örnek Komutları Method Üzerinden Kullanalım

 • Public static void olan bir method tanımladım.
 • Methodum bir Arraylist alıyor ve onun içinde ki itemleri ekrana basıyor.
 • Şimdi bir mydisplay methodu üzerinden bazı özellikleri kullanalım ve kullandıktan sonra kolayca ekrana basalım.
 • Ayrıca For-Each döngüsü ile ArrayList yapıma kolay bir şekilde eriştim ve ekrana basıp bir alt satıra geçtim.

Temel Komutlar

Add:Eleman eklemek için kullanılır.

Remove

 • Remove deyip value değerimi girersem gider o valueyu arar ve siler.
 • Remove(1) dersem 1. indexte olan veriyi siler.

Contains (Ara)

 • Contains ile Arraylist üzerinde veri aramak için kullanıyorum.
 • contains bool bir değer döndürür.
 • True bir değer verirse if blogunun içinde k kod okutulur .Tersi bir durumda yani else durumunda ise false değerini döndürür.

Arraylist Komutları

Arraylis komutları dizilere çok benzer .Aşağıda diğer komutlarıda deneyebilrisniz.

Methods in Java ArrayList

Here, ?(Question Mark) means that method can accept any type of objects even custom objects.

METHODDESCRIPTION
add(int index, Object element)This method is used to insert a specific element at a specific position index in a list.
add(Object o)This method is used to append a specific element to the end of a list.
addAll(Collection C)This method is used to append all the elements from a specific collection to the end of the mentioned list, in such an order that the values are returned by the specified collection’s iterator.
addAll(int index, Collection C)Used to insert all of the elements starting at the specified position from a specific collection into the mentioned list.
clear()This method is used to remove all the elements from any list.
clone()This method is used to return a shallow copy of an ArrayList.
contains?(Object o)Returns true if this list contains the specified element.
ensureCapacity?(int minCapacity)Increases the capacity of this ArrayList instance, if necessary, to ensure that it can hold at least the number of elements specified by the minimum capacity argument.
forEach?(Consumer<? super E> action)Performs the given action for each element of the Iterable until all elements have been processed or the action throws an exception.
get?(int index)Returns the element at the specified position in this list.
indexOf(Object O)The index the first occurrence of a specific element is either returned, or -1 in case the element is not in the list.
isEmpty?()Returns true if this list contains no elements.
lastIndexOf(Object O)The index of the last occurrence of a specific element is either returned or -1 in case the element is not in the list.
listIterator?()Returns a list iterator over the elements in this list (in proper sequence).
listIterator?(int index)Returns a list iterator over the elements in this list (in proper sequence), starting at the specified position in the list.
remove?(int index)Removes the element at the specified position in this list.
remove?(Object o)Removes the first occurrence of the specified element from this list, if it is present.
removeAll?(Collection c)Removes from this list all of its elements that are contained in the specified collection.
removeIf?(Predicate filter)Removes all of the elements of this collection that satisfy the given predicate.
removeRange?(int fromIndex, int toIndex)Removes from this list all of the elements whose index is between fromIndex, inclusive, and toIndex, exclusive.
retainAll?(Collection<?> c)Retains only the elements in this list that are contained in the specified collection.
set?(int index, E element)Replaces the element at the specified position in this list with the specified element.
size?()Returns the number of elements in this list.
spliterator?()Creates a late-binding and fail-fast Spliterator over the elements in this list.
subList?(int fromIndex, int toIndex)Returns a view of the portion of this list between the specified fromIndex, inclusive, and toIndex, exclusive.
toArray()This method is used to return an array containing all of the elements in the list in the correct order.
toArray(Object[] O)It is also used to return an array containing all of the elements in this list in the correct order same as the previous method.
trimToSize()This method is used to trim the capacity of the instance of the ArrayList to the list’s current size.

Leave a Reply

*